Leppävirran asukaskokemus 2020 -kyselytutkimuksen tulokset

16.12.2020 klo 12:27 | Jaa Facebookiin

Leppävirtalaiset ovat varsin tyytyväisiä omaan kuntaansa. Tämä käy ilmi Taloustutkimus Oy:n tekemän Kuntien asukaskokemus 2020 -tutkimuksesta, jonka mukaan Leppävirran arvosanojen keskiarvo on 8,36. Tulos on hieman korkeampi muihin tutkimuksessa mukana olleisiin kuntiin verrattuna (8,11). Tyytyväisimpiä asukkaita Leppävirralla ovat eläkeläiset, joista 65% antoi arvosanan 9-10 ja lapsiperheet, joista 59% antoi arvosanan 9-10.

Graaffi Taloustutkimus Oy:n tekemän Kuntien asukaskokemus 2020 -tutkimuksesta

Omaa kuntaansa ystävilleen suosittelisi 48% kuntalaisista ja myös tämä osuus on Leppävirralla keskiarvoa (31%) suurempi. Leppävirtalaisista liki puolet (49%) aikoo myös pysyä kunnassa kun vastaava luku koko aineistossa oli 36%.

Top 5 parasta asiaa

  1. Koen oloni turvalliseksi asuinkunnassani
  2. Asuinkuntani on viihtyisä paikka asua ja elää
  3. Voin hyvin asuessani asuinkunnassani
  4. Lasten ja nuorten on hyvää kasvaa asuinkunnassani
  5. Olen tyytyväinen käyttämiini terveydenhuollon palveluihin

Mielenkiintoista on myös vapaa-ajan asukkaiden tyytyväisyys kuntaan; heistä 54% antoi arvosanan 9-10. Vapaa-ajan asukkaista peräti 16% kertoi muuttavansa kuntaan ja 41% kertoi pohtivansa muuttoa. 

Kuntalaisten osallistumishalukkuus kunnan asioiden kehittämiseen puolestaan oli melko vähäistä; 60% antoi kiinnostuksensa arvosanaksi 0-6 ja vain 5% antoi arvosanaksi 9-10. Vastaavat luvut koko aineiston keskiarvoina olivat 56% ja 7%, joten kiinnostus oman asuinkunnan asioiden kehittämiseen on ylipäätään melko vähäistä. Kuntalaisten mielestä eniten kehitettävää olisi oman asuinkunnan vetovoimatekijöissä ja viestinnän avoimuudessa.

Kuntien asukaskokemus 2020 -kyselytutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat kunkin kunnan alueella asuvat 15-79-vuotiaat. Tutkimuksen otanta Leppävirralta oli 100 kuntalaista ja vapaa-ajan asukkaista 50 henkilöä. Yhteensä tutkimukseen osallistui 15 kuntaa.