Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kunta on osana toimijoiden verkostoa: Kunnan rooli on rakentaa aktiivisesti vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä kuntalaisille että erilaisille toimijoille (yhdistykset, yritykset, muut). Kunnan resurssit (tilat, osaaminen, henkilöstö) tulevat jatkossa olemaan laajemmin koko kuntayhteisön käytettävissä.

Kunnan tehtävänä on myös edistää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja vaikuttaa toimintaympäristön kehittämiseen omilla toimenpiteillään (esim. tilojen ja alueiden käyttömahdollisuus, avustukset, päätöksenteko, yhteiset hankkeet). Terveyttä ja hyvinvointia tukevan, ongelmia ennaltaehkäisevän työn painottaminen on tavoitteena kunnan omassa ja sen tukemassa toiminnassa.

Leppävirran strategia 2021

Hyvinvoinnin ja terveyden kehittäminen on keskiössä Leppävirran strategiassa. Kuudesta päätavoitteesta neljä viittaa suoraan hyvinvoinnin ja terveyden kehittämiseen:

Leppävirta

  • edistää kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallistumisen sekä omatoimisuuden mahdollisuuksia
  • panostaa liikunta- ja harrastusmahdollisuuksiin, hyvinvointi- ja luontomatkailuun sekä terveyden edistämiseen
  • lapsiystävällinen kunta, jossa on hyvät sivistyspalvelut
  • tarjoaa hyvää elämän laatua ja turvallisuutta.

Kaikki toimialat mukana:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Leppävirralla tehdään kaikilla kunnan toimialoilla:

Kuva Leppävirran kunnan hyvinvoinnin johtamisesta

 

Unicefin lapsiystävällinen kunta-malli:


Leppävirta on ainoana pohjoissavolaisena kuntana mukaan toteuttamassa Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia. UNICEF:in laatiman toimintamallin tarkoituksena on parantaa lasten oikeuksien toteutumista kunnassa niin lasten arjessa kuin jokaisen toimijan toimintatavoissa.
Toimintamallin käyttöönotto aloitettiin alkukoulutuksella maaliskuussa 2020. Toimintamallin kehittämistyö edellyttää nykytilan kartoitusta ja se toteutettiin talven aikana 2020-21. Kartoituksessa kuultiin lapsia ja nuoria ja vastattiin noin 70 kysymykseen, jotka koskevat useita kunnan sektoreita ja toimijoita. Näiden vastausten avulla määriteltiin, mitkä olisivat kunnassa kehityskohteita. Näiden pohjalta muodostettiin alustava toimintasuunnitelma kesäkuun 2021 alussa. Lopullisen toimintasuunnitelman hyväksyy koordinaatioryhmä.
Kunnan moniammatillinen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä (HYTE) toimii koordinaatiotyöryhmänä mallin toteuttamisessa ja eteenpäin viemisessä. Leppävirran nuorisovaltuustolla on edustaja HYTE-ryhmässä.

Toimintamallin kehittämistyön on arvioitu kestävän kaksi vuotta, jolloin UNICEF:in tunnustus lapsiystävällisyyden toteutumisesta voidaan aikaisintaan myöntää. Kehittämistyö ei kuitenkaan lopu tunnustukseen, vaan sitä jatketaan kunnassa pitkäjänteisesti viemällä se pysyväksi toimintatavaksi rakenteisiin asti.
Lapsen oikeuksien tulee toteutua jokaisen alle 18-vuotiaan arjessa
Lapsiystävällisessä kunnassa tämä tavoite tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että
• Kunta edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa.
• YK:n lapsen oikeuksien sopimus ohjaa lapsi- ja nuorisopolitiikkaa. Lasten ja nuorten tietämys omasta arjestaan ja lapsivaikutusten arviointi vaikuttavat kunnan päätöksentekoon. Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa.
• Lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita. Lapset suunnittelevat, arvioivat ja kehittävät palveluita. Jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.
• Lapset ja aikuiset saavat tietoa lapsen oikeuksista. Lapset ja nuoret rohkaistuvat toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja kokevat itsensä lähiyhteisön arvokkaiksi jäseniksi
Lapsiystävällinen kunta -koordinaattorina Leppävirran kunnassa toimii yhteisöohjaaja Hanna-Kaisa Kankkunen ja koordinaattoritiimissä ovat lisäksi koulukuraattori Saila Liukko sekä varhaiskasvatusjohtaja Tiina Puranen.

Lisätiedot:
Yhteisöohjaaja Hanna-Kaisa Kankkunen,hanna-kaisa.kankkunen@leppavirta.fi puh. 044 7906 006
Koulukuraattori Saila Liukko, saila.liukko@leppavirta.fi puh. 044 7507 045
Varhaiskasvatusjohtaja Tiina Puranen, tiina.puranen@leppavirta.fi puh. 044 7906 036
Hyödyllisiä linkkejä:
UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –mallin verkkosivulle tästä
Lapsiystävällistä Suomea rakentamassa - UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –mallin esittely (pdf-tiedosto)
Tietoa UNICEFista tästä

Työryhmien kokoonpano ja muistiot:

Hyvinvointityöryhmä (KH 30.8.2021 päätös § 179)
Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen työryhmä (LAPE-työryhmä)
Liikenneturvallisuustyöryhmä (LIITU-ryhmä)

Muistiot:

7.9.2021
Liitteet 

Lisätietoja:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Pohjois-Savossa
Hyvinvointikertomus (Pohjois-Savo)

Laaja hyvinvointikertomus (Leppävirta)
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (Leppävirta)

TEA-viisari
Sotkanet - tilastohaku

Tilaisuuksien aineistot:

18.5.2021 Kiusaamisen vastaisen ohjelman aloituspalaveri

Leppävirran kunnanvaltuusto on ottanut vastaan Raahen kaupunginvaltuuston haasteen koskien kaikkia Suomen kuntia koulukiusaamisen ja väkivallan ehkäisemiseksi sekä nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Leppävirran kunnan oppilashuollon ohjausryhmä toimii moniammatillisena kiusaamisen vastaisen ohjelman ohjausryhmänä. Ryhmässä on kaikkien koulujen, varhaiskasvatuksen ja nuorisopalveluiden edustus, kuraattori, psykologi, terveydenhoitajia sekä sosiaalitoimen edustus. Nuorisovaltuusto on aktiivisena toimijana mukana suunnittelussa. Lisäksi muita tahoja pyydetään mukaan kiusaamisen vastaiseen työhön. Tilaisuudessa kerrottiin Leppävirralla toteutetuista kiusaamisen vastaisista toimenpiteistä ja toimintamalleista sekä aloitetaan kiusaamisen vastaisen ohjelman suunnittelu Leppävirralla. Lisätietoja: https://minedu.fi/kiusaamisen-ehkaisemisohjelma 

Tilaisuudessa esitelty aineisto:

OHJELMA

PRO KOULU

ÄLÄ KIUSAA-TIIMI JA VERSO-VERTAISSOVITTELU