Kulttuuri- ja vapaa-aikahankkeet

1. HALLINNOIDUT HANKKEET

Voimaa vanhuuteen

Voimaa vanhuuteen  terveysliikuntaohjelmaan Leppävirta valittiin keväällä 2016. Ohjelmassa tuetaan iäkkäiden itsenäistä asumista kotona liikuntaneuvonnalla, voima- ja tasapainoharjoittelulla sekä ulkoilulla. Voimaa vanhuuteen -ohjelma edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia, itsenäistä suoriutumista ja osallistumista ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Hanke sai Aluehallintovirastolta 6 000 € avustuksen vuoden 2017 toimenpideohjelman toteuttamiseen.

Voimaa vanhuuteen-kumppanien kokousmuistiot

Hankkeen Leppävirran yhteistyökumppaneiden kokousaineistot alla:

13.9.16 muistio täällä >>
22.1.17 muistio täällä >>
12.1.17 muistio täällä >>
2.3.17  muistio täällä >>
20.4.17 muistio täällä >>

Työryhmän kehittämissuunnitelma hankkeen toimintaan 2017 (luonnos) täällä >>
Ikäinstituutin esittelyaineisto täällä ja linkit opastusvideoihin täällä >>

HUOM: Jos yhdistyksesi tai yrityksesi haluaa tulla mukaan Voimaa vanhuuteen-kumppaniksi, tervetuloa! Tutustu tällä sivulla olevaan aineistoon ja ota yhteyttä ann-mari.karvinen(@)leppavirta.fi

Leppävirran kunta valittiin Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan

Leppävirta pääsi mukaan Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelman kolmivuotiseen kehittämistyöhön. Ohjelmassa tuetaan iäkkäiden itsenäistä asumista kotona liikuntaneuvonnalla, voima- ja tasapainoharjoittelulla sekä ulkoilulla.

Iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan valittiin 18 kuntaa 41 hakemuksen joukosta. Runsas hakemusmäärä osoittaa, että kunnilla on kiinnostusta ja tarvetta ottaa käyttöön terveyttä ja toimintakykyä edistävä liikunta iäkkäiden kuntalaisten kotona asumisen tueksi.

Ohjelman mentoreiden tuella kunnissa otetaan käyttöön hyviä terveysliikunnan toimintatapoja ja koulutetaan lisää ammattilaisia sekä vertaisohjaajia ikäihmisten terveysliikunnan osaajiksi. Voimaa vanhuuteen -toimintatapa rakentuu yhteistyöhön kunnan eri hallintokuntien, paikallisten järjestöjen ja iäkkäiden kesken. Tutkimusten mukaan säännöllisestä voima- ja tasapainoharjoittelusta ryhmissä hyötyvät erityisesti iäkkäät, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia. Vahvat jalat, virkeä mieli ja liikuntakaverit pitävät pystyssä ja kiinni elämässä.

Voimaa vanhuuteen -ohjelma edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia, itsenäistä suoriutumista ja osallistumista ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Hyvien toimintatapojen käyttöönotto toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa. Ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti. Rahoituksesta vastaavat Raha-automaattiyhdistys ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoja: www.voimaavanhuuteen.fi  ann-mari.karvinen(a)leppavirta.fi / 044 797 5676

Kirjaston kotipalvelu käyntiin Leppävirralla

Tavoitteena on kartoittaa kotipalvelun tarve ja pilotoida erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja.

NYKYTILANNE

Yleisten kirjastojen suunta 2016–2020 -asiakirjassa mainitaan, että kirjastopalvelujen toteuttamisessa tulisi huomioida tasavertaisuus. Yksi keino vähentää kuntalaisten eriarvoisuutta on kirjastojen kotipalvelu. Se on kirjaston aineistojen saavutettavuutta tukeva palvelukonsepti, josta tulisi tiedottaa aktiivisesti mahdollisille kotipalvelun käyttäjille (Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus, Kuntaliitto, 2016).

Leppävirran kirjastolla ei vielä ole aktiivista kotipalvelutoimintaa. Kirjastoauto palvelee pääasiassa haja-asutusalueilla ja lisäksi pysäkkien sijoittelussa on otettu huomioon asumispalveluyksiköiden asukkaat.

Potentiaalisimpia kotipalvelun asiakkaita ovat ne kuntalaiset, jotka ovat aikaisemmin käyttäneet kirjaston palveluja ahkerasti, mutta eivät liikuntarajoitteisuuden, näkövamman tai sairauden vuoksi enää pysty asioimaan pääkirjastossa tai kirjastoautossa. Toisaalta on käynyt ilmi, että peruskorjatun pääkirjaston esteettömyydestä ja liikkumista helpottavista apuvälineistä ei ole tiedotettu tarpeeksi: osalla kuntalaisista voi olla vielä vanhentunut mielikuva kirjaston ahtaista ja hissittömistä tiloista.

Toimimisesteisten määrä tulee kasvamaan väestön ikääntymisen myötä.  Leppävirralla yli 65-vuotiaidenn osuus kuntalaisista oli viime vuonna 27 prosenttia ja tulevaisuudessa arvioidaan etenkin yli 75-vuotiaiden määrän kasvavan voimakkaasti. Tavoitteena on siirtää painopiste hoidosta väestön fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin aktiiviseen edistämiseen ja ongelmien ehkäisemiseen eri sektoreiden ja hallintokuntien yhteistyönä (Kansallinen KASTE -ohjelma 2012–2015). Keväällä 2016 Leppävirran kunta ja sen kumppanit hyväksyttiin mukaan Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -valmennukseen. Kirjaston kotipalvelu käyntiin Leppävirralla - hanke on osa tätä kokonaisuutta. Kunnan kulttuuripalvelut ja kirjasto haluavat olla yhdessä 3. sektorin toimijoiden kanssa laajentamassa Voimaa vanhuuteen -teemaa lihaksista omatoimiseen ja omaehtoiseen tietoyhteiskunnassa selviämiseen ja kulttuurista nauttimiseen.

PALVELUTARPEEN KARTOITTAMINEN

Hankkeessa pyritään kartoittamaan potentiaaliset asiakkaat median kautta ja yhteistyössä kotihoidon, vammais- ja vanhusneuvoston, seurakunnan, järjestöjen ja terveyskeskuksessa toimivan ikäihmisten neuvontapisteen kanssa. Lisäksi on selvitettävä, miten lainattava aineisto saadaan kuljetettua asiakkaille. Kirjaston omat henkilöresurssit ovat rajalliset, joten olisi hyvä, jos aineisto saataisiin toimitettua kasseissa esim. kirjastoauton, vapaaehtoistyöntekijöiden tai asiakkaan lähiomaisten ja naapurien mukana.

Hankkeessa pyritään etsimään myös keinoja tavoittaa ne toimimisesteiset henkilöt, jotka eivät ole kotihoidon piirissä mutta haluaisivat käyttää kirjaston palveluja. Osalla kuntalaisista liikuntarajoitteisuus on lievä, joten heille on tarpeen tiedottaa kirjaston esteettömyydestä ja liikkumista helpottavista apuvälineistä. Kirjaston peruskorjauksessa 2014 kiinnitettiin erityistä huomiota tilojen ja palvelujen esteettömyyteen.

Hankkeen aikana tehdään asiakaskysely, jolla kartoitetaan, missä määrin kirjaston ikäihmisille suunnatut palvelut ja kokoelmat ovat ennestään tuttuja ja mitä muita palveluja haluttaisiin. Hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen kutsutaan mukaan eri asiakasryhmien edustajia (esim. kotihoidon yksikkö, Leppävirran Invalidit ry, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto) monipuolisen asiantuntemuksen takaamiseksi. Hankkeen aikana on selvitettävä myös
miten organisoidaan aineiston valinta

  • miten palvelusta tiedotetaan
  • minkälaista osaamista edellytetään henkilökunnalta
  • mitä tietoja kotipalveluasiakkaalta kerätään ennen lainaustoiminnan aloittamista
  • miten lainaushistoria tallennetaan, jos asiakas antaa siihen luvan
  • miten asiakkaaseen pidetään yhteyttä
  • onko asiakas kykenevä ja halukas hyödyntämään e-aineistoja ja/tai Celia-kirjaston äänikirjoja
  • tarvitseeko asiakas laitteiden ja/tai verkkokirjaston käytönopetusta

TOTEUTTAMISVAIHTOEHTOJEN PILOTOINTI

Seuraavassa vaiheessa kokeillaan kotipalvelua käytännössä, jotta saadaan kokemusta eri toimintatavoista ja siitä, minkä verran henkilökunnalta menee aikaa aineiston valintaan ja yhteydenpitoon. Tavoitteena on, että kotipalvelu toimii laadukkaasti kirjaston normaaliresursseilla myös hankkeen jälkeen. Asiakkaiden palvelutarpeiden ja -toiveiden kartoitus sekä kotipalvelun toteuttaminen on hankkeen jälkeen osa kirjaston vakiintunutta toimintaa. Hankkeen aikana tiedotetaan palvelusta tehostetusti esim. eläkeläisjärjestöjen kokoontumisissa. Kirjaston kerhohuonetta tarjotaan erityisesti näiden ryhmien käyttöön hankkeen aikana, näin asiakkaat tutustuvat samalla peruskorjatun kirjaston esteettömiin tiloihin ja palveluihin.
Hanke toteutetaan 1.8.2017–31.12.2018 välisenä aikana.

Lisätietoja: ann-mari.karvinen@leppavirta.fi

2. HANKKEET, JOISSA KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT ON KUMPPANINA

Kehittämishanke Hyvä olo liikkuen

Hyvä olo liikkuen –hanke varhaiskasvatuksessa tavoittaa alle kouluikäiset lapset sekä näiden perheet. Hanke aloitettiin viime vuonna, tuolloin se sai rahoitusta 8 000 €. Hankkeen tavoitteina on
- ulkoliikunnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi päiväkotien/perhepäivähoidon/esikoulun toimintaa
- perheliikunnan edistäminen
- vähän tai ei lainkaan liikkuvien aktivointi: liikunnallisen elämäntavan omaksuminen.
Vuodelle 2017 hanke sai Aluehallintovirastolta jälleen 8 000 € avustuksen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat alle kouluikäiset lapset sekä näiden perheet. Tavoitteita on kaikkiaan kolme (3), joista ensimmäisenä vuonna painopiste on tavoitteissa 1 ja 2.

  1. Ulkoliikunnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi päiväkotien/perhepäivähoidon/esikoulun toimintaa
  2. Perheliikunnan edistäminen
  3. Vähän tai ei lainkaan liikkuvien aktivointi: liikunnallisen elämäntavan omaksuminen

Lähtökohtana tälle hankkeelle on fyysisen aktiivisuuden lisääminen alle kouluikäisille lapsille, koska viimeaikaiset tutkimukset osoittavat yhä nuorempien ja nuorempien lasten liikunnan olevan vähenemään päin. Tutkimuksen mukaan tehokkain strategia päiväkotilasten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen on päiväkotihenkilöstön tiedon, taidon ja ymmärryksen kehittäminen niin, että he ovat sitoutuneita ja (kouluttautuneita) osaavia tekemään lapsen päiväkotipäivästä fyysisesti aktiivisen.

Hankkeen avulla pyritään tekemään varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevien lasten ulkoliikunnasta suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa. Suunnitelmallisuus näkyy ulkoleikkien lisäämisenä ja monipuolistamisena sekä muokkaamalla vähän liikkuvien lasten liikuntatottumuksia.

Hanketta hallinnoi Leppävirran kunta ja siellä varhaiskasvatuksen vastuualue. Hankkeessa on mukana kunnan sivistystoimi, joka koordinoi kuntaan tuotettavia liikuntapalveluita (ostetaan kunnan tytäryhtiö Leppävirran virkistysuimala Leppäkerttu oy:ltä).

Lisätietoja: sonja.merta(a)leppavirta.fi